Praxis®

(คำนาม) การกระทำ การฝึกฝน การนำทฤษฎีไปปฏิบัติจริง

เกม Praxis® ตรึงความสนใจด้วยการจำลองชีวิตด้านการเงินของผู้เล่น เป็นเกมที่สนุก เรียนรู้ง่าย มีการตอบสนองกันและกัน และมีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เล่นที่เล่นและความประสงค์ที่หลากหลาย

  • สามารถนำไปใช้เพื่อ:
  • ให้ความรู้กับเด็กและผู้ใหญ่
  • กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ช่วยในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
  • พัฒนาบุคคลากร
  • สรรหาและฝึกอบรมพนักงานในธุรกิจด้านการเงิน
  • สร้างความภักดีต่อแบรนด์
  • สร้างหลีดที่พร้อมให้ขาย

หลายองค์กรใน แปดประเทศ  กำลังใช้ Praxis® ในหลายรูปแบบ  เพื่อสร้างความแตกต่างที่แท้จริงและยั่งยืนให้กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมดนี้คือ  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์


มาเริ่มกันเถอะ

ติดต่อเรา