ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนเข้าสู่เว็บไซต์นี้ การกล่าวถึง “เว็บไซต์” ณ ที่นี้ หมายถึงบรรดาเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลและ/หรือ ภายใต้การบริหารของบริษัท Sense For Money จำกัด  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ลิ้งค์ต่างๆ เสียง ภาพกราฟฟิค และภาพวิดีโอ ที่ปรากฏในเว็ปไซต์ดังกล่าว (เรียกว่า “เนื้อหา”)

การเข้าสู่เว็บไซต์นี้หรือเพจใดในเว็ปไซต์นี้ก็ตาม จะถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้   โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์หรือเพจใดในเว็ปไซต์นี้หากท่านไม่ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็ปไซต์ดังกล่าว

1. ไม่มีการรับประกันเว็ปไซต์ และ/หรือ เนื้อหา

บริษัท Sense For Money จำกัด ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา และปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการตกหล่นของเนื้อหานั้นๆ  ไม่มีการรับประกันไดๆทั้งสิ้น    ที่ได้ให้ไว้ต่อเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยนัยยะ การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันว่าไม่ละเมิดสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม  ในกรรมสิทธิ์ การรับประกันความสามารถในการจำหน่ายคุณภาพที่น่าพอใจหรือความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อจุดประสงค์ใดๆทั้งสิ้น ตามเนื้อหา และ/หรือในเว็ปไซต์นี้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

บริษัท Sense For Money จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้   ห้ามคัดลอก เผยแพร่ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ นำออกแสดง  นำออกอากาศ เชื่อมโยงโดยไฮเปอร์ลิงค์ จัดเก็บในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือส่งออกไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีการใด หรือจัดเก็บในระบบข้อมูลการค้นคืนสารสนเทศ  หากยังไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท Sense For Money จำกัด

เครื่องหมายการค้าและ โลโก้ ( “เครื่องหมายการค้า”) ที่ถูกนำมาใช้แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับและไม่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า โดยบริษัท Sense For Money จำกัด  บริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาตให้ใช้   ห้ามนำชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sense For Money จำกัด ไปใช้ในวิธีใดก็ตาม รวมถึงการโฆษณาหรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้  หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท Sense For Money จำกัด

3. สัญญาการเปิดเผยข้อมูล

ท่านได้ยินยอมว่าข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆที่ท่านได้ส่งหรือมอบให้แก่บริษัท Sense For Money จำกัดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้มีการแสดงความเป็นเจ้าของ นอกเสียจากท่านได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดแจ้งไม่ไห้เปิดเผยข้อมูลนั้นๆ

4. การยกเว้นความรับผิด

บริษัท Sense For Money จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ การสูญเสียหรือค่าใช้จ่าย  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดเกิดขึ้นโดยตรง โดยทางอ้อม พิเศษ หรือในรูปแบบผลกระทบที่ตามมา  ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่หรือไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้   หรือการเชื่อถือเนื้อหาและ/หรือข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้  หรือการประสบปัญหาต่างๆ เช่น ระบบ  เซิร์ฟเวอร์หรือการเชื่อมต่อขัดข้อง ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง การสะดุด การส่งข้อมูลล่าช้าหรือไวรัสในระบบ และการใช้งานหรือการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆ โดยผ่านลิ้งค์ที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้   แม้ว่าบริษัท Sense For Money จำกัด จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย เกิดการสูญเสีย และ/หรือ เกิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ตาม

เว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่สามสามารถจัดทำลิ้งค์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นได้   บริษัท Sense For Money จำกัด จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดต่อการมีอยู่ของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆเหล่านั้น และไม่สนับสนุนหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่หรือมาจากเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัท Sense For Money จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียซึ่งเกิดจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจาก หรือมีความเกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลหรือการเชื่อถือเนื้อหาข้อมูลของ สินค้าหรือการบริการที่นำเสนอบนหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

ลิขสิทธิ์ 2016 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดโดยบริษัท Sense For Money จำกัด